Skip to main content

Forebyggelse

Hvad er forebyggende arbejde?

En central del af det pædagogiske arbejde på Fritidscenter Sofiendal er det forebyggende arbejde. Vi hører under Center for Tværfaglig Forebyggelse, hvilket vil sige, at vi arbejder med forebyggelse af mistrivsel, herunder opbyggelse af sociale færdigheder hos den enkelte og gruppen. Vi tilbyder børn og unge en mulighed for at indgå i sunde fællesskaber, hvor pædagogiske aktiviteter og indsatser har til sigte at understøtte og fremme deres trivsel og livsmestring. Dette muliggøres blandt andet gennem samarbejdet med frivillige og lokale aktører, der er med til at gøre fritidscenterets tilbud relevant og attraktivt.

Som led i arbejdet med at sikre trivslen afholdes der trivselssamtaler, og hvert barn eller ung har en kontaktpædagog. I denne forbindelse er det gode forældresamarbejde ligeledes noget, vi stræber efter. Undersøgelser viser, at børn og unges fritidsliv samt forældrenes rolle har stor betydning for trivsel, sundhed og risikoadfærd. Samarbejdet mellem Fritidscenter Sofiendal og forældrene er derfor enormt vigtigt i det forebyggende arbejde. Vi forsøger at have en god, ærlig dialog med forældrene og derigennem være hinandens sparringspartnere.

Under det forebyggende arbejde hører også opsøgende indsatser og seminarer. Blandt andet besøger pædagogerne skolerne og afholder informerende workshops med de unge omhandlende konsekvenserne ved rygning samt alkohol- og rusmiddelmisbrug. Disse workshops har ligeledes til hensigt at klæde forældre og barn på til vigtige samtaler om førnævnte emner.

Skal du være en del af Aalborgs hyggeligste fritidsklub?